Message to TSC America, Inc.


Subject: 15A Bridge Rectifier (GBU150x)